Links

naar o.a. formulieren; artikelen; filmpjes; websites

Intakeformulier en toestemmingsverklaring minderjarigen:

Intake en toestemmingsformulieren zijn, na aanmelding, via een beveiligde mail (ZIVVER) te verkrijgen en in te vullen! 

Clientenfolders:

Voor cliëntenfolders van de NVRG en NVPA verwijs ik naar de betreffende websites. 

afspraken en voorwaarden; Privacy; klachten:

In dit document staan de Afspraken en voorwaarden vermeld, zoals afspraken m.b.t. betalingen, maar ook de Veilig Incidenten Melden en de Meldcode Huiselijk Geweld.

In de zorg is privacy een belangrijk onderwerp. Als cliënt moet u ervan uit kunnen gaan dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Er is daarom een  Privacy document  opgesteld. Daarbij maak ik altijd afspraken met u, over hoe ik met uw informatie omga. Ik mag bijvoorbeeld geen contact met uw huisarts opnemen zonder uw toestemming. Bij aanmelding, dus vóór het eerste gesprek stuur ik uw een toestemmingsverklaring. Daarop kunt uw aangeven welke informatie met wie gedeeld mag worden. 

Als u niet tevreden bent over de behandeling of de manier waarop u werd benaderd, hoop ik uiteraard dat u dit met mij bespreekt.
Hierbij vindt u de stappen van de RBCZ: rbcz.nu/een-klacht-indienen. Uheeft de mogelijkheid om een klachtenfunctionaris van de geschillencommissie p3nl te benaderen. Zie ook Klachtenfolder_algemeen P3NL.pdf (72.3KB). Tot slot wijs ik u op het klacht- en tuchtrecht van de complementaire zorg de BCZ: tcz.nu/over-tcz.

artikelen:

filmpjes:

Links: